Copyright © Ummu Sumayyah's Online Market
Design by Dzignine
Wednesday, 13 November 2013

Apakah Agama Mu?

Bismillah

Teks : Ummu Sumayyah

Sambungan daripada entri sebelum ini. Soalan kedua yang akan ditanya ketika di dalam kubur.

2. MENGENAL ISLAM


Islam, adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan penuh kepatuhan akan segala perintah-Nya serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik.
 

Islam mempunyai 3 (tiga) tingkatan, iaitu: islam, iman dan ihsan. Setiap tingkatan mempunyai rukun-rukunnya.

Rukun Islam terbahagi kepada lima.
 
1. Syahadat (pengakuan dengan hati dan lisan), bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan  Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dalil yang berhubungan dengan syahadat: Q3:18, Q43:26-28, Q3:64 dan Q9:128.

Syahadat “Laa ilaaha illallaah” mengandungi dua unsur: menolak dan menetapkan; menolak segala sesembahan selain Allah dan menetapkan bahwa penyembahan itu hanya untuk Allah semata, tiada sesuatu apapun yang boleh dijadikan sekutu di dalam penyembahan Allah, sebagaimana tiada sesuatu apapun yang boleh dijadikan sekutu dalam kekuasaan-Nya.

Syahadat “Muhammad rasulullaah” berarti mentaati apa yang diperintahkannya, membenarkan apa yang diberitakannya, menjauhi apa yang dilarang serta dicegahnya, dan menyembah Allah hanya dengan cara yang disyariatkannya.

2. Mendirikan Shalat. Adapun dalil shalat dan zakat serta tafsiran tauhidnya: Q98:5.
 

3. Zakat.
 

4. Puasa. Dalilnya: Q2:183
 

5. Haji. Dalilnya: Q3:97


Rukun Iman

 Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam pun berkata:

 الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره

Maknanya: Iman itu adalah dengan kamu beriman kepada Allah, Malaikat Malaikat-Nya, 
Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya dan kepada Hari Akhir. Serta kamu beriman kepada taqdir Allah, baik yang baiknya (iaitu yang kamu suka) mahupun yang buruknya (iaitu yang kamu tidak suka).

Adapun definisi iman dari segi bahasa, ia adalah membenarkan. Manakala dari segi istilah pula, ia adalah "keyakinan, pengucapan dan perbuatan, semua ini termasuk di dalam kata nama IMAN. Ia juga boleh meningkat disebabkan ketaatan dan boleh juga menurun disebabkan kemaksiatan"

Contoh keyakinan adalah dengan kita meyakini akan wujudnya Allah subhanahu wata'ala sedang kita tidak pernah melihat Dia. Contoh pengucapan adalah dengan kita mengucapkan zikir zikir yang baik seperti 'la ilaha illallah', 'astaghfirullah', 'subhanallah' dan sebagainya. Dan contoh perbuatan adalah dengan kita menolong orang yang berada di dalam kesusahan.
Intinya, keyakinan adalah dengan hati, pengucapan adalah dengan lisan sedang perbuatan adalah dengan anggota badan.

Iman itu lebih dari 70 (tujuh puluh) cabang. Cabang yang paling tinggi adalah Syahadat “laa illaaha illallaah”, sedangkan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan sifat malu adalah salah satu dari cabang Iman.
Dalil dari rukun iman: Q2:177 dan Q54:49


Rukun Ihsan
 

Ihsan rukunnya hanya satu, yaitu: Beribadah kepada Allah dalam keadaan seakan-akan kamu melihat-Nya. Jika kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.

Dalilnya: Q16:128, Q26:217-220, Q10:61 dan Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dan Al Bukhari.

0 comments:

Post a comment